ผู้บริหาร

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายวิโรจน์ คำเกลี้ยง

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายณัฐวุฒิ มาจันทึก