คำขวัญโรงเรียน " เด็ก คือ หัวใจ หลักชัยแห่งความเป็นเลิศ "

ข้อมูลผู้อำนวยการโรงเรียน

ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ นายสำเนาว์ พงษาชาติ

ปีพ.ศ. ๒๕๓๔ นายบุญช่วย สุวรรณรัฐภูมิ

ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ นายมานพ ยกเฮิ้ล

ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ นายวิชัย อติสุธาโภชน์

ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ นายธงชัย ณ ถลาง

ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ นายชาญรงค์ หนูคง

ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึง ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ นายนัทธี ถิ่นสาคู

ปัจจุบัน นายวิรัชต์ จำปาทอง


ผู้บริหารเทศบาลนครภูเก็ต

 1. นางสาวสมใจ       สุวรรณศุภพนา     นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต
 2. นายกวี                 ตันสุคตานนท์       รองนายกเทศมนตรี
 3. นายถาวร             จิรพัฒนโสภณ      รองนายกเทศมนตรี
 4. นางสมจิตร           สุทธารกูร              รองนายกเทศมนตรี 
 5. นายแพทย์โกศล   แตงอุทัย                รองนายกเทศมนตรี
 6. นายธวัชชัย         ทองมั่ง                    ปลัดเทศบาลนครภูเก็ต
 7. นายไพโรจน์        เกกินะ                    รองปลัดเทศบาลนครภูเก็ต
 8. นายสุจินต์            อมตพันธุ์               ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
 9. นางรัชนี              โภชนาธาร            ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์
 10. นางวิสา               จรัลชวนะเพท         ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
 11. นายวินัย               สุริยุปราการ          ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา
 12. นางสาวสุธี           อารีย์พงศ์              ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ
 13. นางอรัญญา         ลีลานนท์              ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลนครภูเก็ต
 14. นายนัทธี               ถิ่นสาคู                ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี
 15. นางธนวรรณ        อารีย์พงศ์             ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต

 

 
 

โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี
          
6 ถนนดำรง ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 โทร 076 - 212350 E-mail piboonpk@hotmail.com
           ดูแลระบบโดย นางสาววรรณิษา กุลนาพิมพ์ wan_ko@hotmail.com และ นางสาวณัฐรียา บุญเลิศ nat06_rtk@hotmail.com