คำขวัญโรงเรียน " เด็ก คือ หัวใจ หลักชัยแห่งความเป็นเลิศ "

      ผลงานด้านวิชาการ ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  ระดับเทศบาลและระดับจังหวัด ปี 2558

     - ได้รับรางวัล  การตอบปัญหากลุ่มสาระสุขศึกษา  ระดับชั้น ป.1-ป.2 ได้แก่  เด็กหญิงปภาวดี  การิกาญจน์ เด็กหญิงอชิรญา แหล๊ะหมัน

     - ได้รับรางวัล  การตอบปัญหากลุ่มสาระสังคมศึกษา  ระดับชั้น ป.1-ป.2 ได้แก่ เด็กชายรวิกานต์ นาวาเดช เด็กชายอภิสิทธิ์ ราชกิจ

     - ได้รับรางวัล  การแข่งขันประดิษฐ์ใบตอง  ระดับชั้น ป.3-ป.5 ได้แก่ เด็กหญิงชญาดา เพชรรัตน์ เด็กหญิงนวรัตน์ โสโท
เด็กหญิงศุภาสรา แพรกม่วง

     - ได้รับรางวัล  การแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Power Point)  ระดับชั้น ป.4-ป.5 ได้แก่ เด็กชายปรเมศวร์ ราชคงแก้ว

     ผลงานด้านวิชาการ ในการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับจังหวัด ปี 2557

      -ได้รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันการอ่านออกสียงและจับใจความสำคัญ ได้แก่ เด็กหญิงณัฐพร คำเรือง เด็กหญิงศุพรรษา คชโกสัย

      -ได้รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ได้แก่ เด็กหญิงศศิธร ปานซัง

       -ได้รางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ได้แก่ เด็กชายภาสกร หลอมทอง เด็กหญิงนภากมล แก้วเหลือง เด็กหญิงจุฑามาศ บัวหนุน

      -ได้รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ได้แก่ เด็กหญิงพรชิตา ศรพันธ์
เด็กหญิงวริศรา พุดช่อ เด็กชายณรงค์ศักดิ์ หามา

      -ได้รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ การใช้โปรแกรมนำเสนอ(Presentation) ได้แก่ เด็กชายกริชสฎา แซ่จิ้ว
เด็กหญิงอลิสา แสงสิงห์

      -ได้รางวัลระดับเหรียญทอง การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ได้แก่ เด็กหญิงพิมพ์มาดา สัตย์ซื่อ  เด็กชายเศรษฐพงศ์ จำปี

      -ได้รางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ได้แก่ เด็กหญิงภัทราวดี หิรัญพิบูลย์

      -ได้รางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ได้แก่ เด็กหญิงอริสรา สมทัศน์

      -ได้รางวัลระดับเหรียญเงิน การประกวดมารยาทไทย ได้แก่ เด็กชายภาสกร หลอมทอง  เด็กหญิงนภากมล แก้วเหลือง

      -ได้รางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันการเล่านิทาน(Story Telling) ได้แก่ เด็กชายศุภณัฐ แสงดง

      -ได้รางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ได้แก่ เด็กชายสิทธิศักดิ์ ทองสุริวงษ์  เด็กชายประพัฒน์ พงษ์ทอง

      -ได้รางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล  ได้แก่ เด็กชายสรวิชญ์ จันทร์สุขศรี  เด็กชายขัตติย เทียนมนัส

      -ได้รางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ได้แก่ เด็กชายมุจรินทร์ ทองนาค  เด็กชายตรีวิทย์ แสงจันทร์

      -ได้รางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ได้แก่ เด็กชายวชิระพล สุหญ้านาง 
เด็กชายณัฐพล ลิขิตลักษณะ

      -ได้เข้าร่วม การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ได้แก่ เด็กชายอาทิด ช่วยการกล้า   เด็กชายสมศักดิ์ สังข์คร 
เด็กชายภูริภัทร์ ระกำเหมก   เด็กชายพงศ์เทพ เรืองช่วย   เด็กชายนิพิฐพนธ์ กิจเกียน  เด็กชายณฐภูมิ แซ่คู

      -ได้เข้าร่วม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ เด็กหญิงปริยพร วิริยะอนันต์   เด็กชายธีรวัต ณ นคร  เด็กชายกานต์ ศรีรอด

      -ได้เข้าร่วม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ เด็กหญิงปภาดา วานิช  เด็กชายชโนดม แก้วประดิษฐ์

      -ได้เข้าร่วม การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ได้แก่ เด็กหญิงอัยวี แซ่เซีย  เด็กหญิงกวินทรา พันธ์ทิพย์

      -ได้เข้าร่วม การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ได้แก่ เด็กหญิงกัญญาภัค โชติพนัง


      ผลงานด้านวิชาการ ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
 ระดับเทศบาลและระดับจังหวัด ปี ๒๕๕๔

           - นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ๒ ในการประกวดแข่ง คัดลายมือระดับประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ภาคใต้กลุ่มอันดามัน    จัดโดยมหาวิทยาลัย ราชภัฎภูเก็ต เนื่องในโอกาสครบรอบ ๔๐ ปี ของการก่อตั้งมหาวิทยาลัย ราชภัฏภูเก็ต

     ผลงานด้านวิชาการ ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  ระดับเทศบาลและระดับจังหวัด ปี ๒๕๕๓
          
          
- นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดวาดภาพระบายสี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

           - นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ในการประกวดแข่งขัน ขับร้องเพลงชาติไทยระดับจังหวัด

           - นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  การพูดกล่าวสุนทรพจน์ ช่วงชั้นที่ ๒

           - นักเรียนได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับสอง  โครงงานวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๒

     ผลงานด้านวิชาการ ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต

           - นักเรียนได้รับรางวัลยอดเยี่ยม จำนวน ๑๖ คน

           - นักเรียนได้รับรางวัลดีเด่น จำนวน ๑๗ คน

           - นักเรียนได้รับรางวัลดี จำนวน ๑๕ คน

           - นักเรียนได้รับรางวัลชมเชย จำนวน ๑๗ คน

             ภาพรวมของนักเรียนที่ได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น ๖๕ คน

     ผลงานด้านวิชาการ ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคใต้

           - ปี พ.ศ. ๒๕๕๒  ได้รับรางวัลเหรียญทอง การพูดกล่าวสุนทรพจน์ ช่วงชั้นที่ ๒

           - ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การตอบปัญหากลุ่มสาระสุขศึกษา  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

           - ได้รับรางวัลเหรียญทอง   การประดิษฐ์ของเล่นจากกระดาษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ -๒

           - ได้รับรางวัลเหรียญเงิน โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

           - ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  การประกวดคัดลายมือ  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

           - ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  การตอบปัญหากลุ่มสาระสุขศึกษา  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
 
 
 

โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี
           6 ถนนดำรง ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 โทร 076 - 212350 E-mail piboonpk@hotmail.com
           ดูแลระบบโดย นางสาววรรณิษา กุลนาพิมพ์ wan_ko@hotmail.com และ นางสาวณัฐรียา บุญเลิศ nat06_rtk@hotmail.com