คำขวัญโรงเรียน " เด็ก คือ หัวใจ หลักชัยแห่งความเป็นเลิศ "


      ผลงานด้านวิชาการ ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
 ระดับเทศบาลและระดับจังหวัด ปี ๒๕๕๔

           - นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ๒ ในการประกวดแข่ง คัดลายมือระดับประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ภาคใต้กลุ่มอันดามัน    จัดโดยมหาวิทยาลัย ราชภัฎภูเก็ต เนื่องในโอกาสครบรอบ ๔๐ ปี ของการก่อตั้งมหาวิทยาลัย ราชภัฏภูเก็ต

     ผลงานด้านวิชาการ ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  ระดับเทศบาลและระดับจังหวัด ปี ๒๕๕๓
          
          
- นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดวาดภาพระบายสี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

           - นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ในการประกวดแข่งขัน ขับร้องเพลงชาติไทยระดับจังหวัด

           - นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  การพูดกล่าวสุนทรพจน์ ช่วงชั้นที่ ๒

           - นักเรียนได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับสอง  โครงงานวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๒

     ผลงานด้านวิชาการ ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต

           - นักเรียนได้รับรางวัลยอดเยี่ยม จำนวน ๑๖ คน

           - นักเรียนได้รับรางวัลดีเด่น จำนวน ๑๗ คน

           - นักเรียนได้รับรางวัลดี จำนวน ๑๕ คน

           - นักเรียนได้รับรางวัลชมเชย จำนวน ๑๗ คน

             ภาพรวมของนักเรียนที่ได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น ๖๕ คน

     ผลงานด้านวิชาการ ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคใต้

           - ปี พ.ศ. ๒๕๕๒  ได้รับรางวัลเหรียญทอง การพูดกล่าวสุนทรพจน์ ช่วงชั้นที่ ๒

           - ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การตอบปัญหากลุ่มสาระสุขศึกษา  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

           - ได้รับรางวัลเหรียญทอง   การประดิษฐ์ของเล่นจากกระดาษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ -๒

           - ได้รับรางวัลเหรียญเงิน โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

           - ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  การประกวดคัดลายมือ  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

           - ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  การตอบปัญหากลุ่มสาระสุขศึกษา  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
 
 

โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี
           6 ถนนดำรง ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 โทร 076 - 212350 E-mail piboonpk@hotmail.com
           ดูแลระบบโดย นางสาววรรณิษา กุลนาพิมพ์ wan_ko@hotmail.com และ นางสาวณัฐรียา บุญเลิศ nat06_rtk@hotmail.com