วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ กิจกรรมวันตรุษจีน ย้อนอดีตเมืองภุเก็ต
วันที่ ๔ กุมภาพันธ์๒๕๖๐ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ สอบ o-net
วันที่ ๘-๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นครภูเก็ตวิชาการ "นิทรรศการ"
วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ สอบสมถนนักเรียน(ป.๓ กับ ป.๖)
วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ สอบการอ่านออกเขียนได้(ป.๑)อ่านคล่องเขียนคล่อง ป.๒-๔
วันที่๗-๙ มีนาคม ๒๕๖๐ สอบวัดผลปลายภาคเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
วันที่๘ มีนาคม ๒๕๖๐ สอบวัดพื้นฐานระดับชาติ (NT)ชั้น ป.๓
วันที่๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ปิดภาคเรียน
วันที่๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เปิดภาคเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๐
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำขวัญโรงเรียน "เด็ก คือ หัวใจ หลักชัยแห่งความเป็นเลิศ"

piboonpk 076-212350