คำขวัญโรงเรียน "เด็ก คือ หัวใจ หลักชัยแห่งความเป็นเลิศ"