ได้รับรางวัลเล่านิทาน ประเพณีวันลอยกระทง เทศบาลนครภูเก็ต

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำขวัญโรงเรียน "เด็ก คือ หัวใจ หลักชัยแห่งความเป็นเลิศ"